งานราชการ
Bookmark and Share ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:


  กรมเจ้าท่า รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ( 9 - 21 เมษายน 2556 )

กรมเจ้าท่า รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ( 9 - 21 เมษายน 2556 ) | ประกาศงานราชการ ประกาศงานรัฐวิสาหกิจ : JOBSIAM.COM ,กรมเจ้าท่า รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

  กรมเจ้าท่า
 1278 ถนนโยธา แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
 เอกสารต้นฉบับ : พนักงานราชการ
 ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ
 อัตราเงินเดือน : 12240 บาท
 ประเภท : บริการ
 จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
 ระดับการศึกษา : ปวส.

 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิ ปวส. ด้านพาณิชยกรรม หรือบริหารธุรกิจทุกสาขา
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ และงานบริหารทั่วไป เช่น การรับ–ส่ง ลงทะเบียน ร่างหนังสือโต้ตอบ จัดเตรียมการประชุม การบันทึกข้อมูล เพื่อสนับสนุนให้งานต่างๆ ดำเนินไปได้โดยสะดวกราบรื่นและมีหลักฐานตรวจสอบได้
 2. รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลทางสถิติ เอกสาร หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติเพื่อความสะดวกต่อการค้นหาและเป็นหลักฐานทางราชการ จัดทำรายงานทางสถิติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องนำเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อนำไปใช้เสนอแนะและปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป
 3. ดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ของสำนักงานเพื่อให้มีอุปกรณ์ที่มีคุณภาพไว้ใช้งานและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
 4. รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานและข้อมูลต่างๆ
 5. งานประชาสัมพันธ์ และบริการข้อมูล เช่น ให้บริการแนะนำข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนกระบวนงาน เอกสารและหลักฐานที่ใช้ประกอบการยื่นเรื่องของผู้มาขอรับบริการ หรือให้ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับภารกิจของส่วนราชการแก่บุคคลหรือหน่วยงาน
 6. ผลิตเอกสารต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

 ตามเอกสาร สมรรถนะ
 ความมีมนุษยสัมพันธ์, การประสานงาน, การสื่อสาร, การคิดวิเคราะห์, การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
 วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์
 เกณฑ์การประเมิน : ได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 60

 เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2556 ถึง วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2556
ประกาศงานวันที่ 03/04/2013 11:16:29
จำนวนผู้ชม 1126
ครั้ง

หางานราชการ
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานราชการ ( 28 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2557 ) 28/07/2014
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครงาน ตำแหน่งนัักวิชาการคอมพิวเตอร์, นักวิชาการเงินและบัญชีี, นักวิชาการพัสดุ, นักโภชนาการ, นักกายภาพบำบัด, นักรังสีการแพทย์ และนักวิชาการสาธารณสุข 28/07/2014
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ( 1 - 15 สิงหาคม 2557 ) 28/07/2014
กรมประมง รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดกาญจนบุรี) ( 29 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2557 ) 28/07/2014
กรมทางหลวงชนบท รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ( 28 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2557 ) 28/07/2014
หางานรัฐวิสาหกิจ
กรมประมง รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดกาญจนบุรี) ( 29 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2557 ) 28/07/2014
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (ปริญญาโท) ( 11 - 22 พฤศจิกายน 2556 ) 11/11/2013
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (ปริญญาตรี)( 11- 22 พฤศจิกายน 2556 ) 11/11/2013
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปริญญาตรี) ( 11 - 22 พฤศจิกายน 2556 ) 11/11/2013
การไฟฟ้านครหลวง รับนายแพทย์ , ทันตแพทย์ (บัดนี้ - 14 พฤศจิกายน 2556) 04/11/2013
หางานสถาบันการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย (อาจารย์) ( บัดนี้ - 21 สิงหาคม 2557 ) 28/07/2014
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ รับสมัครอาจารย์ จำนวน 5 อัตรา (บัดนี้ - 5 มิถุนายน 2557) 14/05/2014
มศว รับสมัครอาจารย์ (1) 7 - 0892 สังกัดคณะพลศึกษา (บัดนี้ - 27 พฤษภาคม 2557) 14/05/2014
มศว รับสมัครพนักงานพิมพ์ คณะศึกษาศาสตร์ (บัดนี้ - 27 พฤษภาคม 2557) 14/05/2014
มศว รับสมัครผู้ปฏิบัติงานบริหาร (ปวช.ขึ้นไป) บัดนี้ - 30 พฤษภาคม 2557 14/05/2014

 

 

 ประกาศตำแหน่งงาน 50 บริษัทชั้นนำอื่นๆ ที่น่าสนใจ
 บริษัท โคโยเซมิซึ (ไทยแลนด์) จำกัด  บริษัท ชูโข (กรุ๊ป) จำกัด
 บริษัท ออวิด้า จำกัด  เดอะ บิสซิเนส รีเสิร์ช สเปเชียลลิสต์
 บริษัท แคส สตูดิโอ จำกัด  กานระบิสสิเนส
 บริษัท ไบค์แมน จำกัด  บริษัท ซีด้าเทค (ประเทศไทย) จำกัด
 บริษัท คีน อัลไลแอนซ์ จำกัด  โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว
 บริษัท ภักดีอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด  โรงเรียนแสงทองเทคโนโลยี
 บ.โฮเต็ลแมนฮัตตั้น จำกัด  บริษัท ไฮไฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 พีเอ็ม กรุ๊ป  บริษัท ทรีไลออน พลาสติกส์ จำกัด
 บริษัท โปรพาร์ท ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  บจก.เศรษฐสัมพันธ์แมคคานิค
 บริษัท ซันโย เอส.เอ็ม.ไอ (ไทยแลนด์) จำกัด  Reiken (Thailand) Co., Ltd.
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชควิรัตน์  บริษัท อินเอาท์เอ็นเตอร์ไพร์ส ( ไทยแลนด์ ) จำกัด
 DKSH (Thailand) Limited - Supply Chain Management  บริษัท ยามาเก็น (ประเทศไทย) จำกัด
 บริษัท สุนทรเมทัลแพค จำกัด  บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด
 บริษัท แซด. คูโรดา (ไทยแลนด์) จำกัด  บริษัท เบสเท็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
 บริษัท เทอราโกร เฟอร์ติไลเซอร์ จำกัด


Job Member
Username :
Password  :

เลือกประเภท:
Forgot your Username/Password?

ท่านยังไม่ได้ Login นะค่ะ

หางานผ่าน Pocket PC


Jobs Ads


พื้นที่โฆษณา (ว่าง)


พื้นที่โฆษณา (ว่าง)

อัตราค่าบริการ Banner
Google Search

Web
siamhrm.com
jobsiam.com
jobduzy.com
freejobthai.com
Contact Us


คณะบุคคล
สยามเอชอาร์เอ็ม


เลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
2-7809-7369-7

พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 8
ในการบริการสาธารณะ


มั่นใจ ในบริการของเรา.
Feature
 Set Home Page


Banner Exchange
SiamHRM.com : Jobs Online

สมัครงาน หางาน ออนไลน์

หางาน ฝากประวัติ คลิก!!


ติดแล้วเมล์บอกด้วยนะค่ะ
support (at) jobsiam.com