งานราชการ
Bookmark and Share ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:


  เปิดรับสมัคร ไม่จำกัดวุฒิ - ปริญญาตรี : อบจ.พัทลุง

เปิดรับสมัคร ไม่จำกัดวุฒิ - ปริญญาตรี : อบจ.พัทลุง | ประกาศงานราชการ ประกาศงานรัฐวิสาหกิจ : JOBSIAM.COM ,เปิดรับสมัคร ไม่จำกัดวุฒิ - ปริญญาตรี , เปิดรับสมัครงาน อบจ.พัทลุง , รับสมัครงาน อบจ.พัทลุง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง รับสมัครบุคคลเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป รายละเอียดดังนี้

1. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 4 อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ 5,760 บาท

- วุฒิประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชา ที่ ก.พ., ก.ค. หรือ ก.จ.รับรอง ซึ่งได้ศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

2. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 5 อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ 5,760 บาท

- วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชาที่ ก.พ., ก.ค. หรือ ก.จ.รับรอง ซึ่งได้ศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการ หรือหน่วยงานของรัฐที่มีระยะเวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง

3. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ ค่าตอบแทนเดือนละ 5,760 บาท

- วุฒิ ปวช. ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจัดการทั่วไป ต้องศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)

4. ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า ค่าตอบแทนเดือนละ 5,760 บาท

- วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ ทางช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์

5. ผู้ช่วยช่างสำรวจ 2 อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ 5,760 บาท

- วุฒิประกาศนียบัตรนักเรียนนายสิบแผนที่ หรือ

- วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางช่างสำรวจ ช่างก่อสร้าง ช่างโยธา

6. ผู้ช่วยช่างเครื่องกล 2 อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ 5,760 บาท

- วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างโลหะ

7. คนงานเครื่องสูบน้ำ ค่าตอบแทนเดือนละ 7,940 บาท

- วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางช่างยนต์

8. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

- วุฒิ ปวท. ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ เทคนิคการตลาด การธนาคารและธุรกิจการเงิน ภาษาต่างประเทศ บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ การโฆษณา การโรงแรม การจัดการประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยว เลขานุการ หรือ

- วุฒิ ปวส. ทางบัญชี พาณิชยการ การตลาดการขาย การเงินการธนาคาร ภาษาต่างประเทศ บริหาร ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ การจัดการ การโฆษณา การโรงแรม การประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยว เลขานุการ

ค่าตอบแทน

- คุณวุฒิ ปวท. ได้รับค่าตอบแทน เดือนละ 6,470 บาท

- คุณวุฒิ ปวส. ได้รับค่าตอบแทน เดือนละ 7,100 บาท

9. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ 7,940 บาท

- วุฒิปริญญาตรี/โท ทางคอมพิวเตอร์ หรือทางอื่นที่ ก.จ.กำหนดว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

10. ผู้ช่วยครู จำนวน 19 อัตรา ตามสาขาวิชาและวิชาเอกต่าง ๆ ดังนี้ ค่าตอบแทนเดือนละ 7,940 บาท

- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

- วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ท.กำหนดว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ ในสาขาวิชาเอกอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

1) วิชาเอกภาษาอังกฤษ 3 อัตรา

2) วิชาเอกดนตรีสากล (โยธวาทิต)

3) วิชาเอกนาฏศิลป์ 2 อัตรา

4) วิชาเอกศิลปะ (ทัศนศิลป์) 2 อัตรา

5) วิชาเอกพลศึกษา 2 อัตรา

6) วิชาเอกคอมพิวเตอร์ 3 อัตรา

7) วิชาเอกประวัติศาสตร์

8) วิชาเอกคณิตศาสตร์ 2 อัตรา

9) วิชาเอกวัดผลและประเมินผลการศึกษา

10) วิชาเอกภาษาไทย 2 อัตรา

11. พนักงานขับรถยนต์ 2 อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ 5,760 บาท

- มีความรู้ความสามารถและความชำนาญในหน้าที่ และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย

12. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

ก) มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและชำนาญ งานในหน้าที่ และเคยขับเครื่องจักรกลขนาดกลางมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี และได้รับใบอนุญาตขับรถ ตามกฎหมายและ

ข) เป็นพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบามาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ

- มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและความชำนาญงานในหน้าที่ และเคยขับเครื่องจักรกลมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี และได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย

13. พนักงานจ้างทั่วไป 9 ตำแหน่ง 26 อัตรา ดังนี้ ระยะเวลาการจ้างไม่เกิน 1 ปี

1) คนงาน 4 อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ 5,080 บาท

- มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

2) บริกรประจำรถบัส ค่าตอบแทนเดือนละ 5,080 บาท

- มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

3) คนงานซ่อมแซมถนน 5 อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ 5,080 บาท

- มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

4) ยาม 5 อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ 5,080 บาท

- มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ มีความรู้ในการต่อสู้ป้องกัน และมีร่างกายแข็งแรง

5) คนงานเกษตร 2 อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ 5,080 บาท

- มีความรู้ทางเกษตรเบื้องต้น และมีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่นี้เป็นอย่างดี

6) คนงานรักษาความสะอาด 4 อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ 5,080 บาท

- มีความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าที่

7) คนสวน ค่าตอบแทนเดือนละ 5,080 บาท

- มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ มีความรู้จัดสวนหย่อม ไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้ดัด

8) แม่ครัว 2 อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ 5,080 บาท

- มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่การครัวเรือน

9) นักการภารโรง 2 อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ 5,080 บาท

- มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ มีความรู้ทางช่างไม้ ช่างปูน ที่จะซ่อมแซมดูแลวัสดุครุภัณฑ์ได้

14. พนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ค่าตอบแทนเดือนละ 23,230 บาท

- วุฒิปริญญาตรี และเคยรับราชการในตำแหน่งตั้งแต่ระดับ 9 ขึ้นไป หรือมีประสบการณ์และผลงานในการบริหารงานภาคเอกชนอันเป็นที่ยอมรับในวงการวิชาการ หรือวงการที่เกี่ยวข้องกับภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดด้านนั้น ๆ มาแล้วไม่น้อยกว่า 20 ปี

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารงานบุคคล สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2552 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารและหลักฐานที่ใช้สมัคร โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน พร้อมทั้งนำเอกสารฉบับจริงและสำเนารับรองความถูกต้อง อย่างละ 1 ชุด มายื่นในวันสมัคร ดังต่อไปนี้

- รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว 3 รูป (ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน)

- สำเนาวุฒิการศึกษา

- สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาหลักฐานเกี่ยวกับการเกณฑ์ทหาร (ถ้ามี)

- ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดกำหนด (แพทย์ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน)

- สำเนาใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย (สำหรับ ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง)

- หนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้างที่น่าเชื่อ ถือและตรวจสอบได้ หรือหน่วยงาน ซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติ โดยได้ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 5 ปี (สำหรับตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง)

- หลักฐานอื่น ๆ เช่น สำเนาทะเบียนสมรส สำเนาใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี)

ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมสมัครในอัตรา 100 บาท (ค่าธรรมเนียมการสมัครจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่า กรณีใด ๆ)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรในวันที่ 18 ธันวาคม 2552 โดยจะปิดประกาศไว้ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง และทางเว็บไซต์ http://www.phatthalungpao.go.th
ประกาศงานวันที่ 02/12/2009 13:12:17
จำนวนผู้ชม 3572
ครั้ง

หางานราชการ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้,เจ้าพนักงานพัสดุ,เจ้าพนักงานสถิติ,นายช่างเทคนิค,นักโภชนาการ,นักวิชาการคอมพิวเตอร์(โรงพยาบาลระยอง) ( บัดนี้ - 10 กันยายน 2557 ) 03/09/2014
กรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ( 3 - 11 กันยายน 2557 ) 03/09/2014
สสส.รับสมัคร ผู้ชำนาญการกลุ่มสนับสนุนงานนวัตกรรม (บัดนี้ - 15 กันยายน 2557) 03/09/2014
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ รับสมัครพนักงาน 4 ตำแหน่ง (8 - 12 กันยายน 2557) 03/09/2014
กรมบังคับคดี รับสมัครงาน ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ( 8 - 26 กันยายน 2557 ) 03/09/2014
หางานรัฐวิสาหกิจ
ไปรษณีย์ไทย รับสมัครพนักงานวุฒิปวส. (บัดนี้ - 15 กันยายน 2557) 03/09/2014
ไปรษณีย์ไทย รับสมัครพนักงานวุฒิปริญญาตรี (บัดนี้ - 15 กันยายน 2557) 03/09/2014
บริษัททีโอที เอาท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด เปิดรับสมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บุคคล. เจ้าหน้าที่งานด้านช่าง หลายอัตรา 28/08/2014
ธนาคารออมสินเปิดรับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างปฏิบัติการ หลายอัตรา บัดนี้ถึงสิ้นธันวาคม 2557 28/08/2014
สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อวัดความสามารถทั่วไป ประจำปี 2557 (29 สิงหาคม - 18 กันยายน 2557) 28/08/2014
หางานสถาบันการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัคร ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ ระดับ 2 (บัดนี้ - 26 กันยายน 2557) 03/09/2014
คณะแพทยศาสตร์ มศว รับสมัครผู้ช่วยช่าง (บัดนี้ - 30 กันยายน 2557) 03/09/2014
คณะแพทยศาสตร์ มศว รับสมัครช่างเทคนิค , คนงาน (บัดนี้ - 30 กันยายน 2557) 03/09/2014
คณะสังคมศาสตร์ มศว รับสมัครผู้ปฏิบัติงานบริหาร (บัดนี้ - 30 กันยายน 2557) 03/09/2014
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รับสมัครงาน ตำแหน่งครูผู้สอน ( 2 - 6 กันยายน 2557 ) 03/09/2014

 

 

 ประกาศตำแหน่งงาน 50 บริษัทชั้นนำอื่นๆ ที่น่าสนใจ
 บริษัท จีเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด  บริษัท คิงออฟอีเวนท์ จำกัด
 ไอบายนาว  โมชั่นพลัสคอร์ปอเรชั่น
 บจก.บางกอกเลเซอร์ เซ็นเตอร์  บริษัท ซัมมิท เทคโนโลยี จำกัด
 ซีดีจี กรุ๊ป และ จีเอเบิล กรุ๊ป  บ.เชือกและอวนสยาม จก.
 บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จำกัด  Seatech consulting Group
 บ.ยูนิเวอร์แซล โพลีแบค จำกัด  นิชาดา บิวตี้ กรุ๊ป
 บริษัท โคโยเซมิซึ (ไทยแลนด์) จำกัด  เดอะ บิสซิเนส รีเสิร์ช สเปเชียลลิสต์
 มาบุญครอง จำกัด ประชาสัมพันธ์โครงการ 15,000-20,000บาท หยุดเสาร์-อาทิตย์  โรงเรียนแสงทองเทคโนโลยี
 บริษัท มิกซ์แอนด์แมทช์ ยูนิโคลธ จำกัด  เอพี ยูไนเทค
 พีเอ็ม กรุ๊ป  อินเทลลิเจนท์ มิลเลียนแนร์
 บจก.เศรษฐสัมพันธ์แมคคานิค  สำนักงานบัญชีเทพทวีพิทักษ์
 เฟล็กซี่แพลน ดีไซน์ จำกัด  บริษัท สิทธิพร แอสโซซิเอส จำกัด
 Personnel Consultant Manpower (Thailand) Co.,Ltd.  MEKTEC Manufacturing Corporation (Thailand) Ltd.
 Welify  บริษัท มนต์ทรานสปอร์ต จำกัด
 C.H. Robinson/บริษัท ซี.เอช. โรบินสัน เฟรท เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด  ZODIAC AIRCATERING EQUIPMENT (THAILAND) LTD.
 บริษัท บางกอก อินดัสเทรียล แก๊ส จำกัด  JEBSEN & JESSEN GROUP OF COMPANIES
 บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน)


Job Member
Username :
Password  :

เลือกประเภท:
Forgot your Username/Password?

ท่านยังไม่ได้ Login นะค่ะ

หางานผ่าน Pocket PC


Jobs Ads


พื้นที่โฆษณา (ว่าง)


พื้นที่โฆษณา (ว่าง)

อัตราค่าบริการ Banner
Google Search

Web
siamhrm.com
jobsiam.com
jobduzy.com
freejobthai.com
Contact Us


คณะบุคคล
สยามเอชอาร์เอ็ม


เลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
2-7809-7369-7

พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 8
ในการบริการสาธารณะ


มั่นใจ ในบริการของเรา.
Feature
 Set Home Page


Banner Exchange
SiamHRM.com : Jobs Online

สมัครงาน หางาน ออนไลน์

หางาน ฝากประวัติ คลิก!!


ติดแล้วเมล์บอกด้วยนะค่ะ
support (at) jobsiam.com